Strona wymaga javascripta.

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Partnerskiego („Program”), którego celem jest współpraca Partnera i forBET w zakresie utrzymania i ochrony firmy i znaku towarowego forBET, prowadzącej działalność w zakresie urządzania zakładów wzajemnych-bukmacherskich na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. o numerze: PS4.6831.10.2016, (w tym przy wykorzystaniu strony internetowej www.iforbet.pl i wszelkich oznaczeń indywidualizujących forBET). 

1.2. forBET oświadcza, że przysługują jej prawa do następujących, zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych:

- słowny znak towarowy „FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE” nr zgłoszenia Z.427749, nr udzielonego prawa R.276733, zarejestrowany z pierwszeństwem od dnia 18-04-2014 dla towarów i usług z klas 9, 35 i 41 klasyfikacji nicejskiej;

- słowno – graficzny znak towarowy „FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE” nr zgłoszenia Z.460416, nr udzielonego prawa R.294484, zarejestrowany z pierwszeństwem od dnia 17-08-2016 dla towarów i usług z klas 28, 35 i 41 klasyfikacji nicejskiej;

1.3. W niniejszym Regulaminie poniższe terminy, o ile nie wynika inaczej z kontekstu, są definiowane następująco: 

„forBET” oznacza forBET Zakłady Bukmacherskie (dawniej: Casino Games) spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-819), ul. Złota 61/100, wpisaną pod numerem 0000263257 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, REGON 240448217, NIP 5482487290, kapitał zakładowy: 2.667.000,00 zł; 

 „Banery” oznaczają banery w formie hiperłączy pojawiających się na stronach Witryny Internetowej Partnera; 

„Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje dotyczące forBET, które nie są znane publiczne, nie są przeznaczone przez forBET do publicznego rozpowszechniania i nie zostały ujawnione (w różnych formach) przez Strony; 

„Zyski brutto” jest to liczba określająca dochody z zakładów wygenerowane przez Nowych Klientów, rzeczywiście uzyskane przez forBET, pomniejszone o wygrane, kredyty, premie lub kwoty promocyjne przyznane Nowym Klientom, opłaty za refundowanie, opłacone podatki lub inne koszty związane z Nowymi Klientami;

 „Nowi Klienci” oznaczają Klientów, którzy nie mają uprzednio założonego konta w Witrynie Internetowej forbet.pl; forBET  nie może posiadać śladów adresu email tych klientów lub innych danych, które wskazywałyby na zarejestrowanie Nowego Klienta jako klienta forBET na stronie www.iforbet.pl; 

 „Partnerska Strona Internetowa” to strona internetowa, która zostaje zgłoszona przez Partnera do Programu Partnerskiego forBET;

„Nadużycia Ruchu” to depozyty lub ruch generowany w sposób nielegalny, bezprawny lub w złej wierze, który ma na celu oszukanie systemu w jakikolwiek sposób, niezależnie od tego, czy faktycznie powoduje szkodę lub utratę dochodów forBET. Nadużycia Ruchu nie dotyczą tylko spamu, fałszywej reklamy i nieautoryzowanego wykorzystywania praw autorskich osób trzecich, znaków towarowych lub kont, które są otwierane do wnoszenia zakładów;

„Partner” oznacza właściciela Partnerskiej Strony Internetowej.

1.4. W zamian za współpracę w przedmiocie i zakresie określonym w punkcie 1.1. niniejszego Regulaminu, forBET wypłaci Partnerowi wynagrodzenie – wyłącznie Prowizję obliczoną jako procentowy udział w Zysku brutto. Wysokość Prowizji jest negocjowana indywidualnie z każdym Partnerem, podstawowa wysokość Prowizji to 10% od Zysku Brutto; jeżeli Strony nie ustalą innej wysokości Prowizji, Strony obowiązuje wysokość podstawowa. Partner wykonuje wszelkie swoje świadczenia na podstawie niniejszej współpracy (umowy) na swój wyłączny koszt i wyłącznie za wynagrodzeniem prowizyjnym.

1.5. Partner akceptuje, że wynagrodzenie prowizyjne przysługuje wyłącznie w przypadku ujawnienia Nowych Klientów - nowych użytkowników, którzy zarejestrowali się w serwisie forBET przy udziale specjalnego linka przydzielonego Partnerowi. W żadnym wypadku forBET nie jest odpowiedzialny za użycie niewłaściwych narzędzi śledzących.

1.6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur bądź rachunków, wystawianych przez Partnera w oparciu o raporty tworzone i udostępniane przez forBET, określające efektywność i działania Nowych Klientów, będących nowymi użytkownikami. Raport zawierał będzie dane niezbędne do określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego Partnera. Partner otrzyma unikalne dane do logowania, dzięki którym będzie mógł na bieżąco monitorować efektywność Nowych Klientów.

1.7. Wynagrodzenie przysługujące Partnerowi będzie rozliczane w cyklach miesięcznych, w miesiącach kalendarzowych, pod warunkiem, że osiągnie minimalny próg wypłaty prowizji, tj. 100 zł (sto złotych) miesięcznie. Wypłata Prowizji dla Partnera, która nie osiągnęła w/w minimalnego progu, zostanie przeniesiona na następny okres rozliczeniowy do czasu, aż Prowizja osiągnie wymagane minimum.

1.8. W przypadku gdy wynikająca z raportu kwota Zysku brutto stanowiąca podstawę do obliczenia wynagrodzenia prowizyjnego Partnera liczonego wyłącznie według zasad powyższych, wyniesie zero lub kwotę ujemną, wówczas kwota ta zostanie przeniesiona na następny miesiąc kalendarzowy i uwzględniona do obliczenia wynagrodzenia za następny miesiąc.

1.9. Wynagrodzenie prowizyjne płatne jest w złotych polskich na rachunek Partnera na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej rachunku/faktury w ciągu trzydziestu (30) dni po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego.

1.10 W przypadku nie otrzymania faktury do 15 dnia kolejnego miesiąca po danym okresie rozliczeniowym, forBET obciąży Partnera kosztami manipulacyjnymi, które wyniosą 10% wartości faktury.

1.11. forBET ma prawo sprawdzić wszelkie prowizje pod kątem możliwych oszustw lub naruszeń. W takich przypadkach forBET ma prawo zamrozić (wstrzymać) wypłatę wszelkiego wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia podejrzeń i/lub nieprawidłowości.

1.12. forBET zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nieprzestrzegania któregokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, w tym w przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

1.13. Prowizja dla sub-partnerów może być wypłacana wyłącznie w razie, gdy jest przewidziana w odrębnej umowie Partnera z forBET, na zasadach w niej określonych. Sub-partner to nowy partner, który dołącza do programu partnerskiego z polecenia już zarejestrowanego Partnera. 

 

2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

2.1 forBET dokona oceny Partnera i powiadomi go o jej pomyślnym rezultacie i dokona rejestracji Partnera. 

2.2 Partner musi zawsze przedstawiać prawdziwe i kompletne informacje, między innymi swoją tożsamość, informacje kontaktowe, instrukcje dotyczące płatności, lokalizację oraz charakter podejmowanych działań, jak i wszelkie inne ewentualnie informacje dodatkowo wymagane przez forBET.

2.3 Dokumenty wymienione powyżej i inne żądane przez forBET należy dostarczyć na adres email: [email protected]. 

3. DZIAŁANIA, OBOWIĄZKI ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA PARTNERA

3.1 Partner zobowiązuje się prowadzić działania w zakresie utrzymania i ochrony znaku towarowego forBET oraz każdorazowo kierować potencjalnych klientów do Witryny Internetowej www.iforbet.pl na koszt własny. Partner zobowiązuje się systematycznie zapewniać  forBET określoną przez forBET w rozsądnych granicach liczbę Zasilonych Rejestracji pod koniec każdego miesiąca uczestnictwa w programie. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za zawartość i sposób prowadzenia swoich działań. Partner nie będzie aktywnie kierował swoich działań do osób małoletnich, w każdym wypadku nie do osób poniżej 18 roku życia.

3.2 forBET udostępni Partnerowi materiały zawierające znak towarowy forBET w postaci banerów, linków tekstowych - wszystkie łącza będą prowadzić do Witryny Internetowej www.iforbet.pl (zwane dalej zbiorczo „Łączami”). Wykorzystanie tych Łączy w formie przedstawionej w udostępnionych materiałach stanowi jedyną dopuszczalną formę utrzymania i ochrony Witryny Internetowej forBET  (www.iforbet.pl). 

3.3 Partner oświadcza, że znane mu są przepisy ustaw ochrony danych osobowych, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, świadczeniu usług w ramach społeczeństwa informacyjnego, ochrony konsumentów oraz o grach hazardowych, w szczególności dotyczące zakazanej reklamy, sponsorowania i informowania o sponsorowaniu, w tym zakładów wzajemnych (bukmacherskich) i wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie podejmował działań niezgodnych z tymi ustawami, między innymi poprzez użycie e-maili będących spamem. Jeśli  forBET poweźmie informacje, że Partner uczestniczył w bezprawnych działaniach tego rodzaju, ma wówczas prawo niezwłocznie zamknąć konto Partnera i wstrzymać wypłatę wszelkiego wynagrodzenia.

3.4 W przypadku, gdy Partner zechce zaoferować określone premie potencjalnym Nowym Klientom, musi uzyskać na to pisemną zgodę  forBET przed rozpoczęciem prowadzenia działań tego rodzaju. Jeśli Partner nie otrzyma takiej zgody i zaoferuje mimo to premie tego rodzaju,  forBET ma prawo anulować uczestnictwo Partnera w programie. Jakakolwiek działalność przy użyciu nieautoryzowanych kodów promocyjnych będzie skutkowała odliczeniem dochodów uzyskanych przy użyciu tych kodów promocyjnych od miesięcznych prowizji Partnera. 

3.5 Partner nie może używać żadnych przekręconych i różnych wersji nazwy: www.iforbet.pl

3.6 Partner nie może prowadzić działań reklamowych wykorzystujących frazy brandowe jak np. forBET

3.7 Partner zapewnia i zobowiązuje się do tego, co następuje: 

(a) Partner posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, jak również wszelkie konieczne według prawa powszechnego zezwolenia, zgody i licencje, aby przystąpić do Programu Partnerskiego; 

 (b) Partner będzie przestrzegał wszelkich wytycznych odnośnie bezpieczeństwa oraz wymogów, które mogą być okresowo wydawane przez forBET; 

(c) Wszelkie informacje przedstawiane przez Partnera będą poprawne, a Partner powiadomi  forBET niezwłocznie o wszelkich zastosowanych zmianach; 

(d) Partner uzyskał i będzie utrzymywał w mocy wszelkie konieczne według prawa powszechnego rejestracje, autoryzacje, zgody i licencje, które umożliwią mu wywiązywanie się zobowiązań wobec forBET określonych niniejszym Regulaminem, jak również będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa powszechnego i regulacji; 

(e) Strona Internetowa Partnera nie będzie zawierać w szczególności materiałów bezprawnych, w tym mających charakter oszczerczy, naruszający dobra osobiste osób trzecich, promujący przemoc lub materiałów w inny sposób niezgodnych z prawem, w tym naruszające prawa autorskie;

(f)  forBET może monitorować Stronę Internetową Partnera, aby upewnić się, że ten przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu i powyższe nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu ze strony forBET.. 

3.7 W przypadku rejestracji do Programu Partnerskiego podmiotu który nie posiada na terytorium Polski siedziby lub zarządu, jest on zobowiązany do dostarczenia certyfikatu rezydencji podatkowej. Jeżeli certyfikat rezydencji podatkowej nie zostanie dostarczony to wypłata wynagrodzenia zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w stawce 20% obliczony od kwoty wynagrodzenia brutto, zgodnie z polskim prawem podatkowym. W przypadkach braku certyfikatu rezydencji podatkowej nie możemy zastosować umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.

 

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE.

4.1 Rezygnacja z udziału w Programie bez podawania jej powodów wymaga pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie doręczone w formie faksu lub wiadomości e-mail dla swej skuteczności musi zostać następczo potwierdzone na piśmie.

4.2 forBET zastrzega sobie prawo wstrzymania końcowej płatności wynagrodzenia prowizyjnego przez uzasadniony okres czasu, aby zapewnić wypłatę poprawnej kwoty.

4.3 Po rezygnacji z udziału w Programie dokonanej z dowolnego powodu w sposób określony w punkcie 4.1., Partner niezwłocznie usunie ze swojej Strony Internetowej wszelkie Łącza oraz Materiały, jak i wszelkie znaki, logo lub inne materiały będące przedmiotem praw przysługujących forBET (znaku towarowego) lub w jakikolwiek sposób powiązane z Witryną forBET. 

4.4 Po rezygnacji z udziału w Programie,  forBET nie jest zobowiązany do dokonywania zapłaty prowizji na rzecz Partnera, za wyjątkiem Prowizji od Zysku brutto powstałego do chwili rezygnacji z udziału w Programie i wygaśnięcia współpracy po upływie okresu wypowiedzenia.

4.5 Z Programu Partnerskiego usuwane będą konta nieaktywne, czyli takie, które w okresie 3 miesięcy nie wykazały żadnej rejestracji lub zerową prowizję

5. ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE

5.1 Zobowiązania wyznaczone niniejszym Regulaminem nie tworzą osobistych zobowiązań dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub udziałowców forBET wobec Partnera, jak również dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub udziałowców Partnera wobec forBET. 

5.2 Partner zapewnia, że posiada wszelkie wymagane prawem powszechnym licencje dotyczące ochrony danych lub rejestracji w odpowiednich jurysdykcjach, w odniesieniu do pobierania i zarządzania danymi osobowymi osób odwiedzających Partnerską Stronę Internetową, oraz że uzyska konieczne zgody ze swojej Strony Internetowej, aby umożliwić zarządzanie informacjami osobistymi oraz innymi danymi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.3 W czasie związania treścią niniejszego Regulaminu, jak również po jego wypowiedzeniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu Partner i forBET zobowiązują się wzajemnie nie wykorzystywać żadnych Poufnych Informacji drugiej Strony dla celów innych niż wyraźnie określonych w prawach i obowiązkach Partnera lub forBET w niniejszym Regulaminie, jak również nie wyjawiać żadnych Informacji Poufnych innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednio forBET lub Partnera. 

5.4 Partner może ogłaszać fakt uczestnictwa w Programie bez uprzedniej pisemnej zgody forBET.

5.5. Partner oświadcza, że zna przepisy prawa powszechnego, w szczególności wymienione w pkt 3.3 niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów również w razie ich zmiany w trakcie i w związku z uczestnictwem w Programie objętym niniejszym Regulaminem.

5.6 Partner dokonał badania przepisów w jego obszarze działania, odnoszących się do jego działań i uważa, że może uczestniczyć w Programie Partnerskim bez naruszenia jakichkolwiek obowiązujących zasad lub przepisów prawa powszechnego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Uczestnictwo w programie nie tworzy relacji wyłączności, spółki cywilnej, spółki joint venture, stosunku zatrudnienia, przedstawicielstwa lub franczyzy pomiędzy Stronami. Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie tworzą prawa do zadośćuczynienia lub odszkodowania po stronie osób fizycznych lub prawnych nie będących jego Stronami.

6.2 Partner przystępując do Programu wyraża zgodę na to, że  forBET może w dowolnym czasie (w sposób bezpośredni lub pośredni) nawiązać relacje z innymi Partnerami na tych samych lub innych warunkach, oraz że ci inni Partnerzy mogą stanowić dla niego konkurencję.

6.3 Partner nie może wydawać żadnego oświadczenia prasowego (radiowego / telewizyjnego) w odniesieniu do niniejszego Regulaminu lub udziału Partnera w Programie Partnerskim bez uprzedniej pisemnej zgody forBET.

6.4 W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem  zastosowanie będzie miało prawo polskie. 

6.5  forBET może w dowolnej chwili dokonać modyfikacji wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu wedle własnego uznania, poprzez zamieszczenie aktualnej (zmienionej) wersji Regulaminu na stronie www.iforbet.pl. Partner ma prawo, w terminie 14 dni od zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie forBET, rozwiązać współpracę ze skutkiem na koniec tego terminu. W razie nieskorzystania z prawa do rozwiązania współpracy, nowe postanowienia Regulaminu wiążą Partnera ze skutkiem od dnia powzięcia informacji o zmianie, jednak nie później niż po upływie 14-dniowego terminu od zamieszczenia zmiany na witrynie forBET. Partner ma obowiązek częstego odwiedzania witryny forBET, aby upewnić się, że posiada aktualną wersję Regulaminu. 

 

6.6 Niniejszy Regulamin po jego akceptacji przez Partnera stanowi wyłączną całość porozumienia współpracy pomiędzy Stronami, którymi są wyłącznie Partner i forBET w odniesieniu do kwestii i spraw w nim zawartych, jak również zastępuje on wówczas wszelkie wcześniejsze uzgodnienia lub porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w formie pisemnej lub ustnej, które mogą być związane z kwestiami lub sprawami zawartymi w niniejszym Regulaminie.